ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИПОЗЛВАНЕ НА ECOMMERCEBG.COM

В настоящите Общи условия (ОУ) се описват и уреждат взаимоотношенията между посетителите на уебсайта eCommerceBG.com и организацията стояща зад него.

eCommerceBG.com e Интернет страница за предоставяне на услуги от разстояние – регистрация за образователни курсове, семинари и конференции, които са провеждат присъствено или онлайн. Страницата е собственост на Евебра ООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК: 117625865, наричано за краткост “Дружеството“.

За пълна яснота на настоящите ОУ, под „Потребител“ се разбира всеки посетители в страницата eCommerceBG.com, независимо дали попадат под дефиницията на „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и независимо дали са регистрирани, представляват юридически лица, физически лица или са Клиенти по смисъла на настоящите ОУ.

Под „Клиент“ в тези ОУ ще приемем всеки Потребител, физическо или юридическо лице, което се регистрира за участие в обучителен курс на сайта, независимо от това дали в последствие заплати таксата си за него и се възползва от неговото провеждане.

Дружеството си запазва правото да променя Общите си условия, като промените влизат в сила незабавно след обновяването им на адреса на страницaта eCommerceBG.com. Потребителите следва сами да проверяват за промени в Общите условия, като Дружеството не е длъжно да ги информира по друг начин за промени, освен ако такива задължения произтичат за Дружеството от ЗЗП и/или други български законодателни актове или международни договори, които са приложими по отношение на Република България.

Основни разпоредби на настоящите общи условия:

eCommerceBG.com e Интернет страницаза предоставяне на услуги от разстояние – регистрация за образователни курсове, семинари и конференции, които са провеждат присъствено или онлайн;

eCommerceBG.com предоставя на Потребителя възможност да извършва регистрации за обучителни курсове, чрез които да си запази място за участие.

Предоставяните от Дружеството услуги са разнообразни и динамично могат да се допълват и модифицират с оглед тяхното подобряване и разширяване. Всеки курс, семинар или конференция има отделна дата, място, лектор и други характеристики, които са специфични само и единствено за него и този смисъл всеки посетител трябва да се информаира за отделните параметри на предоставената услуга.

Услуги на eCommerceBG.comи начин за тяхното използване:

Сайтът eCommerceBG.com предоставя възможност за регистрация в образователни курсове, семинари и конференции, които са провеждат присъствено или онлайн. Използването на самаия сайт е напълно безплатно, като за част от тези услуги може да се изисква допълнителна регистрация от страна на потербителя.

Регистрацията за обучителен курс, семинар или конференция задължително се извършва посредствум предоставяне на данни, нужни на Дружеството да извърши идентифициране на потребителя и предоставянето на платежна информация за заплащане на услугата. Предоставянето на тези данни гарантира запазване на място за избрания от потребителя обучителен курс в срок от 7 дни след получаване на официално потвърждение от Дружеството по имейл и изпращане на проформа фактура за заплащане на определената в страницата на курса цена за участие.

Отговорности на страните:

Дружеството не носи отговорност спрямо Потребителите, Клиентите или трети лица в следните ситуации:

Форсмажорни обстоятелства, които да водят до отмяна, отлагане, промяна в мястото на провеждане на обучителен курс, неговата програма или други детайли, свързани с организацията и провеждането му.

Дружеството не гарантира, че достъпът до интернет страницата eCommerceBG.com ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Дружеството.

Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на достъп до eCommerceBG.com, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за регистрации, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет доставчици, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на Дружеството.

Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

При използване насайта eCommerceBG.com Клиентът се задължава:

  • да посочи коректни данни:име, фамилия, име на юридическото лице (ако е приложимо), ЕИК (ако е приложимо), валидна електронна поща, телефон за връзка и други данни, необходими за предоставяне на услуга от Дружеството;
  • да не предоставя неистински или невалидни заявки или друга невярна информация.

При използване на сайта eCommerceBG.com Клиентът има право:

  • да получи запазено място за обучителен курс, семинар или конференция след успешна регистрация, съгласно настоящите Общи условия и уговореното между страните;
  • да се запознае с пълната програма на събитието, за което се е регистрирал;
  • да се свърже с организаторите чрез контактната информация, попълнена на сайта.

Защита на личните данни >>